Statut

STATUT NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „NADZIEJA”

Postanowienia ogólne
§1
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nadzieja” (zwany dalej w statucie: NZOZ „Nadzieja”) - działa na podstawie:
- ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U Nr 91 póz. 408z 1999r. z późn. zm.),
- niniejszego statutu.
2. Siedziba Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nadzieja” mieści się w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 132.
3. Organem założycielskim dla NZOZ „Nadzieja” jest przedsiębiorca Pani Janina Jaroń, zamieszkała w Łańcucie przy ul Kopernika 9a.

Cele i zadania
§2
Celem działania NZOZ „Nadzieja” jest:
1. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich oraz rehabilitacyjnych.
2. Profilaktyka zdrowotna.
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dorosłym w ramach opieki paliatywnej, w tym prowadzenie:
a. hospicjum Domowego dla Dorosłych,
b. wizyt domowych w ramach hospicjum domowego dla dorosłych,
f. udzielanie świadczeń lekarskich.
6. Wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby, jak i po śmierci chorego.
7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych.
8. Prowadzenie i organizacja edukacji oraz szkoleń dla osób świadczących zawodowo i pozazawodowo usługi zdrowotne.
9. Pomoc dzieciom oraz dorosłym pokrzywdzonym przez los ze względów zdrowotnych oraz społecznych.
10. Udzielanie pomocy osobom oraz rodzinom dotkniętym problemem uzależnień.

Zakres działania
§3
Przedmiotem działania NZOZ „Nadzieja” jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów bio-psycho-społecznych i duchowych,
2. Przygotowanie chorego do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym,
3. Opieka i zabiegi pielęgniarskie, udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzenia gabinetu pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej.
4. Opieka lekarska i pielęgniarska.
5. Leczenie farmakologiczne.
6. Leczenie dietetyczne.
7. Zapewnienie konsultacji specjalistycznych.
8. Prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów przebywających w domu i ich rodzin,
9. Prowadzenie edukacji i szkoleń dla personelu medycznego w tym m.in. dla lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów.
10. Rehabilitacja i fizjoterapia zgodnie z zaleceniami lekarza zakładu.
11. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym problemem uzależnień.
12. Prowadzenie i wspieranie działań, programów i placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz zdrowia psychicznego.
13. Inspirowanie, koordynowanie i wspieranie działalności innych instytucji, stowarzyszeń oraz osób zajmujących sie profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniem oraz problematyką zdrowia psychicznego.
14. Współpraca z administracją państwową i samorządową oraz z osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi sie profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i zdrowia psychicznego w kraju.
15. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy terapeutycznej, medycznej i opieki społecznej osobom uzależnionym, oraz ich rodzinom poprzez zapewnienie opieki terapeutycznej, medycznej i społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności.
16. Realizowanie zadań zlecanych przez administracje państwową i samorządową.

Obszar działania
§4
Obszarem działania NZOZ „Nadzieja” jest Rzeczpospolita Polska.

Organizacja zakładu
§5
1. Organ założycielski zakładu: - zatrudnia kierownika zakładu, - podejmuje wszelkie decyzje finansowe, w tym ustala cennik usług, - reprezentuje zakład na zewnątrz w zakresie praw majątkowych, - prowadzi rachunkowość, administrację i zaopatrzenie.
2. Działalnością NZOZ „Nadzieja” kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez właściciela zakładu.
3. Kierownik odpowiedzialny jest za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie zakładu NZOZ „Nadzieja”.
4. Kierownik kieruje bieżącą działalnością zakładu.
5. Kierownik może reprezentować zakład w zakresie i na warunkach określonych w pisemnym upoważnieniu organu założycielskiego.

Gospodarka finansowa
§6
1. NZOZ „Nadzieja” uzyskuje środki finansowe z: - Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych instytucji ubezpieczeniowych, - organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, - samorządu terytorialnego dowolnego szczebla, - od osób prawnych i fizycznych, - darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są odpłatnie lub nieodpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postanowienia końcowe
§7
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wydane na jej podstawie.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem wpisania NZOZ „Nadzieja” do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego.